آشنایی با خیابان جلال آل احمد یا ایرج میرزا سابق

Jalale-aale-ahmad

در این بخش در نظر داریم به معرفی خیابان جلال آل احمد یا همان ایرج میرزا سابق بپردازیم. خیابان جلال آل احمد، بلواری بزرگ است که ابتدای آن از بلوار وکلیل آباد آغاز می شود و تا کمربندی (صدمتری) ادامه دارد. بلوار معلم از وسط، خیابان ایرج میرزا را قطع می کند.

ادامه خواندن “آشنایی با خیابان جلال آل احمد یا ایرج میرزا سابق”